Algemene verkoopsvoorwaarden

Het indienen van een bestelling houdt automatisch in dat de klant instemt met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, eventueel gewijzigd door of aangevuld met de bijzondere bepalingen die bij de bestelling worden overeengekomen.

Alle opdrachten dienen schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd voor aanvang van de opdracht.

Opdrachten die al in uitvoering zijn en weer worden ingetrokken door de opdrachtgever, zullen een schadeclaim van te:ma vertalingen en redactie tot gevolg hebben die overeenkomt met het reeds uitgevoerde werk, inclusief eventueel uitgevoerde terminologieopzoekingen, maar minstens de helft bedraagt van de totaalprijs van de opdracht.

De opdrachten worden via mail opgeleverd. Bij andere opleveringsmedia zoals papier of cd via post of koerier, worden de kosten daarvan door te:ma vertalingen en redactie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Klachten in verband met facturen dienen binnen de 10 werkdagen na verzending schriftelijk aan te:ma vertalingen en redactie te worden gemeld. Na deze termijn worden geen klachten meer aangenomen, en worden de geleverde prestaties beschouwd als definitief aanvaard. 
Klachten in verband met de inhoud van vertalingen/geredigeerde teksten moeten steeds gedetailleerd worden gemotiveerd; voor vertalingen is hierbij verwijzing naar referentiewerken zoals woordenboeken of gelijkaardige teksten geredigeerd door moedertaalsprekers vereist. Niet-gemotiveerde klachten over de vertaling/geredigeerde tekst hebben geen invloed op de geldigheid van de betaaltermijn. Klachten in verband met terminologie moeten uiterlijk 10 werkdagen na oplevering worden gemeld. Deze worden kosteloos door te:ma vertalingen en redactie verbeterd op voorwaarde dat de wijzigingen niet het resultaat zijn van auteurswijzigingen van de brontekst of te wijten zijn aan een gebrek aan informatie bij aanvang van de opdracht.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling zal de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning worden verhoogd met 15%. Onverminderd het recht op conventionele intresten zal de opdrachtgever in geval van niet naleving van de betalingstermijn een schadeloosstelling verschuldigd zijn van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de auteursrechten van de brontekst. De copyright op de vertaling/geredigeerde tekst blijft berusten bij te:ma vertalingen en redactie, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.

te:ma vertalingen en redactie is gebonden aan het beroepsgeheim. De identiteit van de opdrachtgever evenmin als de inhoud van de opdracht worden openbaar gecommuniceerd. Worden door andere (potentiële) klanten van te:ma vertalingen en redactie referenties gevraagd, dan gebeurt dit slechts na overleg met de opdrachtgever.

te:ma vertalingen en redactie stelt alles in het werk om een kwalitatieve vertaling/geredigeerde tekst te leveren.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Mechelen bevoegd. Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op al onze facturen en contracten.